РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА

Ревизорска канцеларија

Ревизија Чулева – Скопје е ревизорска канцеларија формирана во согласност со Законот за Ревизија на Република Македонија. Канцеларијата дава услуги според највисоки стандарди на домашни и меѓународни ревизорски компании.

Политика на нашата куќа e одржување на високо ниво на интегритет,професионални стандарди и квалитетна услуга со константно следење на правната и економската легислатива, која е предмет на перманентни промени,како и одржување висок степен на професионално знаење и обезбедување високо квалитетни услуги.

Client focused, solution driven

ревизија, проценка на капитал, судско вештачење