РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА

Клиенти

 • Комфи Ангел ДОО – Прилеп

 • Општина Ресен – Ресен

 • Adria Airways Македонија ДОО - Скопје

 • Варус Merck ДООЕЛ – Скопје

 • Димче Бањарот АД – Прилеп

 • Универзитет за аудиовизуелни уметности Европска Филмска Академија ЕСРА - Скопје

 • Тепласт ДООЕЛ – Тетово

 • Фудбалски Клуб Пелистер 1945 – Битола

 • Либер Проперти ДОО – Скопје

 • ЈП Комунална Хигиена – Скопје

 • Златара Рубин АД – Скопје

 • Swedfund – Шведска

 • АД Македонски Железници Транспорт-Скопје

 • ЈП Водовод и Канализација - Скопје

 • Low Tech ДООЕЛ - Скопје

 • Аграголд ДООЕЛ – Скопје (Studen & Co Holding GMBH)

 • МАТ АД - Скопје

 • Генерал Турист ДООЕЛ - Скопје

 • ЈП Студенчица - Скопје

 • Силмак ДООЕЛ-Јегуновце

 • Симпо ДОО – Скопје

 • Тетекс Јарн АД – Тетово

 • Coma Moll – Струга

 • Карапанчевски ДООЕЛ – Скопје

 • Grawe Осигурување АД – Скопје

 • Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

 • Агрос 2004 ДОО – Кочани

 • Здружение на финансиските работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија на Република Македонија-Велес

 • Swedmilk Македонија ДОО – Скопје

 • Меѓународна Фондација Борис Трајковски

 • Здружение Фагриком – Скопје GEF Projects & FAO Projects

 • ЈП Македонски Железници Инфраструктура-Скопје

 • Бонум Плус ДООЕЛ - Скопје

 • Веропулос ДООЕЛ - Скопје

 • НВО ЛИЛ – Скопје

 • ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

 • Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

 • Фудбалска Федерација на Македонија - Скопје

 • ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија

 • Новометал - Скопје

 • Скопски Легури - Скопје

 • Новоградба - Скопје

 • Халтекс дооел Скопје

 • Тобако доо Скопје

 • ПРЕДА - Регионална развојна агенција на Пелагонија

 • Канет Агро - Скопје

 • Факултет за туризам и угостителство - Охрид

 • Стопанска Банка АД Битола

 • Diners Мак Club International

 • ЈП ВОДОВОД Ц.О. Куманово

 • Агенција за цивилно воздухопловство Република Македонија

 • КЛМС Mothercare

 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија

 • Универзитет Св. Климент Охридски - Битола

 • ЈПК Дервен - Велес

 • ЈСП СКОПЈЕ - Скопје

 • АД Македонски енергетски ресурси-Скопје

 • ЈП Македонска радиодифузија - Скопје

 • АД за приредување на игри на среќа ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - Скопје

 • РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - СКОПЈЕ

 • инт трејд дооел

 • инг лули доо

 • Совет за радиодифузија на РМ - Скопје

 • ЈП ДРИСЛА

 • М-НАВ

Client focused, solution driven

ревизија, проценка на капитал, судско вештачење