РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА

Кредибилитет

Понудените услуги се базираат на следниве клучни точки:Транспарентност

Client focused, solution driven

ревизија, проценка на капитал, судско вештачење